עדות מס : 141

אני בחרתי בתור מפקד לא לבצע ירי

מפקד דבורה, חיל הים

קרה לי שסירות דיג חצו את הגבול בצורה שמסכנת ממש את הגבול הימי, לא נענו לשום קריאה שלי
לעצור וגם לא נענו לירי שבוצע בקרבת הסירה. כלומר, במודע ובמכוון הן חוצות את הגבול ומסכנות
את ביטחוננו. גם אז, בעצם קיבלתי אישור מהדרגים הממונים לבצע ירי כדי לפגוע בסירה עצמה,
לא באנשים, אלא לפגוע אך ורק בסירה עצמה. תמיד מתקבל בהבנה ותמיד קיים שיקול הדעת של
המפקד בשטח, אם המצב הנתון לא מאפשר לבצע את הירי. לצורך העניין, תנאי מזג האוויר לא
אפשרו את ביצוע הירי בצורה בטוחה, ואני בתור מפקד קיבלתי את ההחלטה שלא לבצע את הירי
בגלל שראיתי לנגד עיניי את הסיכון בחיי האדם שבצד השני.
זה באמת היה יום של חורף וירד גשם חזק. קיבלתי אישור לבצע ירי שלא על מנת לפגוע בחיי אדם
אלא אך ורק לפגוע ברכוש ולהרתיע. אבל בגלל מזג האוויר שהקשה מעט על הכיוון, בעצם החלטתי
שלא לבצע את הירי. דרך אגב, ההחלטה שלי התקבלה בהבנה רבה בדרגי הפיקוד שמעלי בגלל שגם
בדרג הפיקוד וגם בדרג המבצע, בדרג השטח, קיימת ההבנה – כל עוד ההנחה היא שמדובר בפעילות
שהיא איננה חבלנית ומדובר אך ורק במפרי חוק, כמובן שאנחנו לא רוצים לסכן את חייהם. כל
עוד אנחנו לא נמצאים ממש לפני פגיעה בכוחותינו או אזרחינו וכל עוד אנחנו יכולים להכיל את זה,
אנחנו נכיל את זה ונימנע כמעט בכל מחיר מפגיעה בחיי אדם – לא של אזרחים תמימים כי הם כן
הפרו את החוק, אבל כאלה שלא עסקו בפעילות חבלנית.